Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Trong hệ tọa độ (0, i→,j→,k→) cho các vectơu→=i→-2j→;v→=3i→+5(j→-k→ );w→=2i→-k→+3j→ a) Tìm tọa độ của vectơ đó

Câu 1:

Trong hệ tọa độ (0, i→,j→,k→) cho các vectơ

u→=i→-2j→;v→=3i→+5(j→-k→ );w→=2i→-k→+3j→

a) Tìm tọa độ của vectơ đó;

b) Tìm côsin của các góc (v→, ),(v→,j→ )và (v→,k→)

c) Tính các tích vô hướng u→,v→,u→.w→,v→.w→

Lời giải: