Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:A.Một cạnh   B. Bốn cạnh   C. Ba cạnh   D. Hai cạnh

Câu 1:

Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất:

A.Một cạnh   B. Bốn cạnh   C. Ba cạnh   D. Hai cạnh

Lời giải:

Vì không có hình đa diện nào mà mỗi đỉnh là đỉnh chung của một cạnh hoặc hai cạnh.

Chọn C