Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi B’ và D’ lần lượt là trung điểm của AB và AD. Mặt phẳng (CB’D’) chia khối tứ diện thành 2 phần. Thể tích mỗi phần đó.

Câu 1:

Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi B’ và D’ lần lượt là trung điểm của AB và AD. Mặt phẳng (CB’D’) chia khối tứ diện thành 2 phần. Thể tích mỗi phần đó.

Lời giải:

Mặt phẳng (CB’D’) chia khối tứ diện ABC thành hai khối chóp là AB’CD’ và C.BB’D’D ta có: