Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ với cạnh bên không vuông góc với mặt đáy.

Câu 1:

Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ với cạnh bên không vuông góc với mặt đáy. Gọi () là mặt phẳng vuông góc với các cạnh bên của hình lăng trụ và cắt chúng tại P, Q, R. Phép tịnh tiến theo vectơ AA'→ biến tam giác PQR thành tam giác P’Q’R’

a) Chứng minh rằng thể tích V của hình lăng trụ đã cho bằng thể tích hình lăng trụ PQR.P’Q’R’.

b) Chứng minh rằng V=.AA', trong đó là diện tích tam giác PQR.

Lời giải:

a) Phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{A A'}\) biến khối đa diện ABC.A’B’C’ thành khối đa diện PQR.P’Q’R’ nên =, suy ra: =

b) Vì PP’ ⊥ (PQR) nên =PP'.=AA'.. Suy ra, =AA'. (đpcm)