Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho H là hình chóp tứ giác đều S.ABCD. xét các mặt phẳng (SAC), (SAB), (ABC), (SOI)

Câu 1:

Cho H là hình chóp tứ giác đều S.ABCD. xét các mặt phẳng (SAC), (SAB), (ABC), (SOI), trong đó I là trung điểm của AB, O làm tâm của hình vuông ABCD. Trong các mặt phẳng đó, có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng của H?

A.1   B. 2   C. 3   D. 4

Lời giải:

Dựa vào tính chất tứ giác đều thì H có ba mặt phẳng đối xứng là , (SAC), (SBD), (SOI).

Chọn C.