Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho ba điểm M(2; 0; 0), N(0; -3; 0), P(0; 0; 4). Nếu MNPQ là hình bình hành thì tọa độ Q là:

Câu 1:

Cho ba điểm M(2; 0; 0), N(0; -3; 0), P(0; 0; 4). Nếu MNPQ là hình bình hành thì tọa độ Q là:

A. (-2; -3; 4)   B. (3; 4; 2)

C. (2; 3; 4)   D. (-2; -3; -4)

Lời giải:

Vì MNPQ là hình bình hành nên =

=(2;3;0), =(;;-4)

Suy ra =2;=3;=4.

Vậy ta chọn C.