Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 99: Số giao điểm của hai đường cong y = x^3 - x^2 - 2x + 3 và y=x^2-x+1 là: A) 0 B) 1 C) 3 D) 2

Câu 99:

Số giao điểm của hai đường cong y=--2x+3 và y=-x+1 là:

A) 0   

B) 1   

C) 3   

D) 2

Lời giải:

Xét Phương trình: --2x+3=-x+1

--x+2=0 có 3 nghiệm phân biệt.

Kết luận:

Chọn C.