Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 99: Biết $\log _{6} \sqrt{a}=2$ thì $\log _{6} a$ bằng: A. 36 B. 108

Câu 99:

Biết \(\log _{6} \sqrt{a}=2\) thì \(\log _{6} a\) bằng:

A. 36   B. 108   C. 6   D. 4

Lời giải:

Chọn D