Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 98: Giá trị biểu thức ⁡log2(36)-log2(144) bằng:A. -4 B. 4

Câu 98:

Giá trị biểu thức ⁡36-144 bằng:

A. -4   B. 4   C. -2   D. 2

Lời giải:

Đáp án C.