Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 98: Đồ thị hàm số y = (x-2)/(2x+1). A) Nhận điểm (-1/2;1/2) làm tâm đối xứng.

Câu 98:

A) Nhận điểm (-1/2;1/2) làm tâm đối xứng.

B) Nhận điểm (-1/2;2) làm tâm đối xứng.

C) Không có tâm đối xứng.

D) Nhận điểm (1/2;1/2) làm tâm đối xứng.

Lời giải:

Vì tiệm cận đứng là x=-1/2, tiệm cận ngang là y=1/2 => nhận điểm (-1/2;1/2) làm đối xứng.

Kết luận:

Chọn A.