Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 97: Giải các bất phương trình: a) (1+log4(x))/(1+log2(x)) ≤ 1/2

Câu 97:

Giải các bất phương trình

Lời giải: