Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 96: Giải các hệ phương trình:

Câu 96:

Giải các hệ phương trình:

Lời giải:

a) ĐKXĐ; x-y>0;x+y>0;y ≠ 3

Hệ Phương trình tương dương với

Kết hợp với điều kiện, vậy nghiệm của hệ phương trình là: (x; y) = (6; 2)

b) Đặt u=⁡x;v= (v>0) ta có hệ Phương trình

Vậy hệ Phương trình có nghiệm (x, y) là (512; 1)