Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 96: Đồ thị hàm số y = x+1/(x-1). A) Cắt đường thẳng y = 1 tại hai điểm. B) Cắt đường thẳng y = 4 tại hai điểm.

Câu 96:

A) Cắt đường thẳng y = 1 tại hai điểm.

B) Cắt đường thẳng y = 4 tại hai điểm.

C) Tiếp xúc với đường thẳng y = 0.

D) Không cắt đường thẳng y = -2.

Lời giải:

Kết luận:

Chọn B.