Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 95: Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = (x^2+x+2)/(-5x^2-2x+3). A) Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của (C).

Câu 95:

A) Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của (C).

B) Đường thẳng y= x - 1 là tiệm cận xiên của (C).

C) Đường thẳng y=-1/5 là tiệm cận ngang của (C).

D) Đường thẳng y=-1/2 là tiệm cận ngang của (C).

Lời giải:

Kết luận:

Chọn C.