Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 95: Giải phương trình 4^x-3^x=1

Câu 95:

Giải Phương trình -=1

Lời giải:

Phương trình tương đương với

Dễ thấy x = 1 là nghiệm của phương trình, ta chứng minh x = 1 là nghiệm duy nhất của phương trình. Thật vậy:

Vậy x = 1 là nghiệm của phương trình.