Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 94: Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = (x^2+3)/(3+5x-2x^2). A) Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của (C).

Câu 94:

Gọi (C) là đồ thị của hàm số .

A) Đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của (C).

B) Đường thẳng x = -1/2 là tiệm cận đứng của (C).

C) Đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của (C).

D) Đường thẳng y = -x + 1 là tiệm cận xiên của (C).

Lời giải:

có 1 nghiệm x=-1/2 và 1 nghiệm x = 3.

=> x=-1/2 là tiệm cận đứng của (C).

Kết luận:

Chọn B.