Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 93: Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = (2x^2-3x+4)/(2x+1). A) Đường thẳng x =-1 làm tiệm cận đứng của (C).

Câu 93:

A) Đường thẳng x = -1 làm tiệm cận đứng của (C).

B) Đường thẳng y = 2x – 1 là tiệm cận xiên của (C).

C) Đường thẳng y = x + 1 là tiệm cận xiên của (C).

D) Đường thẳng y = x -2 là tiệm cận xiên của (C).

Lời giải:

Kết luận:

Chọn D.