Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 93: Giải phương trình: a) 32^((x+5)/(x-7) = 0,25.128^((x+17/(x-3))

Câu 93:

Giải phương trình:

Lời giải:

Vậy tập hợp nghiệm của phương trình là: