Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 92: Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = √(-x^2-2x+3) là: A) 2 B) √2 C) 0 D) 3

Câu 92:

Giá trị lớn nhất của hàm số là:

A) 2

B) √2

C) 0

D) 3

Lời giải:

Điều kiện xác định: -3 ≤ x ≤ 1

Kết luận:

Chọn A.