Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 91: Giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 2 trên đoạn [-1;2] là: A) 6 B) 10 C) 15 D) 11

Câu 91:

Giá trị lớn nhất của hàm số f(x)=+-12x+2 trên đoạn [-1;2] là:

A) 6   

B) 10   

C) 15   

D) 11

Lời giải:

Đạo hàm y’= + 6x – 12 = 0 ⇔ x = 1;x = -2

Do f(-1) = 15; f(1)= -5 và f(2) = 6

Suy ra, ⁡f(x) = f(-1)=15.

Kết luận:

Chọn C.