Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 90: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 3sinx - 4cosx là:

Câu 90:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y=3sinx-4cosx là:

A) 3   

B) -5   

C) -4   

D) -3

Lời giải:

Cách 1:

≤(+ )(⁡x+⁡x )=25

=> -5 ≤ 3 sinx-4cosx ≤ 5. Chọn B.

Cách 2:

Ta có:

Kết luận:

Chọn B).