Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Từ tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh (a ≥ 0;b ≥ 0;n nguyên dương)

Câu 9:

 Từ tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, chứng minh

(a ≥ 0;b ≥ 0;n nguyên dương)

Lời giải:

Áp dụng tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương, ta có:

ab=