Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) $f(x)=x^{2} \cos 2 x$   b) $f(x)=\sqrt{x} \ln x$

Câu 9:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a) \(f(x)=x^{2} \cos 2 x\)

b) \(f(x)=\sqrt{x} \ln x\)

c) \(f(x)=\sin ^{4} x \cos x\)

d) \(f(x)=x \cos \left(x^{2}\right)\)

Lời giải: