Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Chứng minh rằng: sin⁡x+tan⁡x>2x với mọi x ∈(0;π/2)

Câu 9:

Chứng minh rằng: sin⁡x+tan⁡x>2x với mọi x ∈(0;π/2)

Trả lời:

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao 

Giải Toán 12 nâng cao | Giải bài tập Toán lớp 12 nâng cao