Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 89: Giá trị lớn nhất của hàm số : y= -3√(1-x) A) -3 B) 1 C) -1 D) 0

Câu 89:

Giá trị lớn nhất của hàm số :

A) -3   

B) 1   

C) -1   

D) 0

Lời giải: