Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 89: Chứng minh rằng: Hàm số y = ln(1/(x+1)). Thỏa mãn hệ thức xy^x + 1 = e^y

Câu 89:

Chứng minh rằng:

Thỏa mãn hệ thức +1=

Lời giải: