Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 88: Hàm số y = x - sin⁡2x + 3 A) Nhận điểm x=-π/6 làm điểm cực tiểu. B) Nhận điểm x=π/2 làm điểm cực đại.

Câu 88:

Hàm số y=x-sin⁡2x+3

A) Nhận điểm x=-π/6 làm điểm cực tiểu.

B) Nhận điểm x=π/2 làm điểm cực đại.

C) Nhận điểm x=-π/6 làm điểm cực đại.

D) Nhận điểm x=-π/2 làm điểm cực tiểu.

Lời giải:

f' (x)=1-2cos2x,f' (-π/6)=0 và đổi dấu từ dương sang âm tại điểm x=-π/6.

Kết luận:

Chọn C).