Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 87: HHàm số f có đạo hàm f’(x) = x^2.(x+1)^2.(2x-1). Số điểm cực trị của hàm số là: A. 1 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 87:

Hàm số f có đạo hàm f’(x) = (2x-1). Số điểm cực trị của hàm số là:

A. 1   B. 2   C. 1   D. 3

Lời giải:

Ta có:

Qua điểm x = 0; x= -1 thì f’(x) không đổi dấu nên hai điểm này không là cực trị của hàm số.

Qua điểm x = 1/2 thì f’(x) đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đạt cực tiểu tại x = 1/2

Kết luận:

Chọn A.