Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 86: Tính: a) 9^(2log(3)4 + 4log(81))^2

Câu 86:

Tính:

Lời giải: