Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 86: . Số điểm cực trị của hàm số: y = (x^2-3x+6)/(x-1)

Câu 86:

Số điểm cực trị của hàm số :

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Lời giải:

y'=0 có 2 nghiệm phân biệt x = -1 và x = 3 và y’ đổi dấu qua các điểm đó. Chọn B.