Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 85: Số điểm cực trị của hàm số y = x^4 - 2x^2 - 3 là: A) 0 B) 1 C) 1 D) 2

Câu 85:

Số điểm cực trị của hàm số y=f(x)=--3 là:

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Lời giải:

Vì f'(x)=4x(-1)=0 có 3 nghiệm phân biệt và f’(x) đổi dấu qua các nghiệm đó nên f(x) có 3 điểm cực trị.

Kết luận:

Chọn C).