Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 84: So sánh q và p biết: a) (2/3)^p > (3/2)^(-q)

Câu 84:

So sánh q và p biết:

Lời giải: