Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 84: Hàm số y = x^4 - 4x^3 - 5 A. Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu. B) Nhận điểm x = 0 là điểm cực đại.

Câu 84:

Hàm số y=--5

A. Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu.

B. Nhận điểm x = 0 là điểm cực đại.

C. Nhận điểm x = 3 là điểm cực đại.

D. Nhận điểm x = 0 là điểm cực tiểu.

Lời giải:

y'= (x-3) đổi dấu âm sang dương tại điểm x = 3.

Kết luận:

Chọn A.