Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 83: Hàm số f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 11 A. Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu. B) Nhận điểm x = 3 là điểm cực đại.

Câu 83:

Hàm số f(x)=--9x+11

A. Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu.

B. Nhận điểm x = 3 là điểm cực đại.

C. Nhận điểm x = 1 là điểm cực đại.

D. Nhận điểm x = 3 là điểm cực tiểu.

Lời giải:

f' (x)= 3(-2x-3) đổi dấu từ âm sang dương tại điểm x = 3.

Kết luận:

Chọn D.