Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 83: Giải các bất phương trình: a) log0,1(x^2 + x − 2) > log0,1(x + 3)

Câu 83:

Giải các bất phương trình:

a) (+x-2)>(x+3)   

b) (-6x+5)+2 (2-x) ≥ 0

Lời giải:

a) Bất phương trình đã cho tương đương:

Vậy tập nghiệm của bất Phương trình là S=(-√5; -2)và (1;√5)

b) (-6x+5)+2 (2-x) ≥ 0

Ta có: (-6x+5)+2 (2-x) ≥ 0

<=> (-6x+5)≥

<=> -6x+5≤ <=> 2x-1≥0

Bất phương trình tương dương với:

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: