Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 82: Hàm số y = sin⁡x - x A) Đồng biến trên R. B) Nghịch biến trên khoảng (-∞;0)

Câu 82:

Hàm số y=sin⁡x-x

A) Đồng biến trên R.

B) Nghịch biến trên khoảng (-∞;0)

C) Nghịch biến trên khoảng (-∞;0) và đồng biến trên khoảng (0; +∞)

D) Nghịch biến trên R.

Lời giải:

f' (x)=cosx-1≤0 ∀x ∈R.

Kết luận:

Chọn D).