Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 82: Giải các bất phương trình: a ) log^2(0,5^x) + log0,5^x − 2≤0

Câu 82:

Giải các bất phương trình

Lời giải:

a) Điều kiện: x > 0. Đặt t=x

Ta được: +t-2 ≤ 0

Kết hợp điều kiện, nghiệm của phương trình đã cho là; 0,5 ≤ x ≤ 4

Đặt t= (t>0) ta được -3t+2<0 <=> 1

=> 1<<2 <=> 0

Vậy tập nghiệm của Phương trình S = (0; 1)