Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 81: Hàm số f(x) = 6x^5 -15x^4 + 10x^3 - 22 A. Nghịch biến trên R. B)Đồng biến trên khoảng (-∞;0) và nghịch biến trên khoảng (0; +∞)

Câu 81:

Hàm số f(x)=-+-22

A. Nghịch biến trên R.

B. Đồng biến trên khoảng (-∞;0) và nghịch biến trên khoảng (0; +∞)

C. Đồng biến trên R.

D. Nghịch biến trên khoảng (0; 1)

Lời giải:

f' (x)=≥0 , ∀x ∈R.

Kết luận:

Chọn C.