Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 81: Giải các bất phương trình sau: a) log5(3x − 1) < 1

Câu 81:

Giải các bất phương trình sau

Lời giải:

a) (3x-1) < 1.

Bất Phương trình tương dương:

Kết hợp với điều kiện ta được:

c) (-5x+6)≥ -1. Điều kiện: -5x+6)> 0

Bất phương trình tương đương với -5x+6 ≤ <=> – 5x+ 6 ≤2 <=> -5x+4 ≤ 0

<=> 1 ≤ x ≤ 4

Kết hợp với điều kiện ta được tập nghiệm S = [1; 2) ∪ (3; 4]

Cách khác: -5x+6 ≤

Tập nghiệm S = [1; 2) ∪ (3; 4]

Bất phương trình trên tương đương với

Tập nghiệm của bất phương trình là