Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 80: Hàm số f(x) = (x^3)/3 - (x^2)/2 - 6x + 3/4

Câu 80:

A) Đồng biến trên khoảng (-2; 3)

B) Nghịch biến trên khoảng (-2; 3)

C) Nghịch biến trên khoảng (-∞; -2)

D) Đồng biến trên khoảng (-; +∞)

Lời giải:

f' (x)=-x-6<0 ∀x ∈(-2;3).

Kết luận:

Chọn B)