Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 80: Giải các bất phương trình: a) 2^3 - 6x > 1

Câu 80:

Giải các bất phương trình

a) > 1   

b) > 0,125

Lời giải:

a) > 1 <=> > <=> 3 > 6x <=> x < 1/2

b) > 0,125 <=> > <=> 4x > -3 <=> x > -3/4