Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: Tìm nguyên hàm của các hàm số: a) f(x)=x²(x³/18-1)^5

Câu 8:

Tìm nguyên hàm của các hàm số:

Lời giải:

=> L=.-3(. )+6 ∫ dx=-.+-+C