Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 8: a) Tính đạo hàm của các hàm số: y=cosx.e^(2tanx) và y=log2(sin⁡x)

Câu 8:

a) Tính đạo hàm của các hàm số: y=cosx. và y=(sin⁡x)

b) Chứng minh rằng hàm số y=+2. thỏa mãn hệ thức y'''-13y'-12y=0

Lời giải: