Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 79: Giải hệ phương trình: a) 3.2^x+2.3^y=2,75; 2^x−3^y=−0,75

Câu 79:

Giải hệ phương trình:

Lời giải: