Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 77: Giải phương trình: a) 2^sin2x+4.2^cos2x=6

Câu 77:

Giải các Phương trình:

a) +4. =6   

b) -7.=

Lời giải:

a) +4. =6 <=> +4.=6

Nhân cả hai vế với ta được:

<=> - +8=0

Đặt t= (t > 0)

Ta được:

Với t=2 => =2 <=> ⁡x=1 <=> x=0 <=> cosx = 0 <=> x=π/2+k π (k ∈Z)

Với t = 4 => =4 <=> ⁡x=2. PT vô nghiệm.

Vậy Phương trình có có nghiệm: x=π/2+k π(k ∈Z)

b) Ta có: -7.=

<=> 4. -7.=2

Đặt t= (t > 0). Ta được phương trình.

Với t = 2