Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 75: Giải các Phương trình: a) log3(3^x−1).log3(3^(x+1)−3)=12

Câu 75:

Giải các phương trình:

Lời giải:

a)


b)

c)