Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 74: Giải các Phương trình: a) log2(3−x)+log2(1−x)=3

Câu 74:

Giải các Phương trình

a) (3-x)+(1-x)=3

b) (9-)=

c) -=3.-13.

d) +=++

Lời giải:

a) Điều kiện: x < 1. Phương trình đã cho tương dương với

[( 3- x).( 1- x)] = 3

Vậy phương trình có nghiệm x= -1

b) Điều kiện: x < 3. Phương trình đã cho tương dương với

9-= <=> -(+9.=8 ( nhân cả 2 vế với )

Kết hợp điều kiện, vậy phương trình có nghiệm x = 0

c) Điều kiện: x > 0

Khi đó, phương trình đã cho tương đương với phương trình: