Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 72: Giải các hệ phương trình: a)x+y=20; log4(x)+log4(y)=1+log4(9)

Câu 72:

Giải các hệ phương trình:

Lời giải: