Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) $f(x)=3 x \sqrt{7-3 x^{2}}$

Câu 7:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải: