Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 7: Chứng minh: $\sqrt[3]{7+5 \sqrt{2}}+\sqrt[3]{7-5 \sqrt{2}}=2$

Câu 7:

Chứng minh

Lời giải:

Ta có: